Κατηγορίες & Βραβεία

Αναλυτικά οι κατηγορίες υποψηφιοτήτων στα βραβεία

Ενότητα 1. Φαρμακευτικές Επιχειρήσεις

1.1 Ανάπτυξη
Τα βραβεία της ενότητας αυτής απευθύνονται σε επιχειρήσεις που έχουν επενδύσει σημαντικά στην ανάπτυξη καινοτόμων υπηρεσιών και προϊόντων. Αποτελούν μια αναγνώριση της προσπάθειας αυτών των επιχειρήσεων και της προστιθέμενης αξίας του παραγωγικού τους έργου για την οικονομία και την ανάπτυξη. Επιβραβεύουν τις επιχειρήσεις, οι οποίες επιλέγουν να επενδύουν στην επέκταση της παραγωγικής τους δυναμικότητας, στην εξωστρέφεια τους, στη δημιουργία καινοτόμων και αποτελεσματικών τρόπων διοίκησης του ανθρωπίνου δυναμικού τους, στην έρευνα και την ανάπτυξη (R&D), με σημείο αναφοράς τόσο τον ίδιο τον οργανισμό όσο και τη σχέση/επαφή τους με πελάτες.

1.1.1 Εξαιρετική Επιχειρηματική Επίδοση
Θα εξεταστεί βάσει περιβάλλοντος / πλαισίου στο οποίο λειτουργεί η κάθε επιχείρηση.

1.1.2 Επενδυτική Δραστηριότητα
Επέκταση παραγωγικών δυνατοτήτων/εξαγορά/εξωστρέφεια/εξαγωγές, έρευνα, κλπ.

1.1.3 Συμβολή στην απασχόληση

1.2 Κοινωνική Ευαισθησία, Περιβάλλον & Διακυβέρνηση (ESG)
Το βραβείο αυτό αποτελεί μια αναγνώριση της κοινωνικής και περιβαλλοντικής ευαισθησίας των επιχειρήσεων που συνεισφέρουν εμπράκτως στην ελληνική κοινωνία και το περιβάλλον, ενώ ταυτόχρονα έχουν ξεκινήσει την υλοποίηση αποτελεσματικής διακυβέρνησης. Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν για όλες τις δράσεις συνολικά είτε μεμονωμένα ανάλογα με το στόχο κάθε δράσης (κοινωνία, περιβάλλον, διακυβέρνηση).

1.3 Επικοινωνία
Αυτό το βραβείο έχει στόχο να αναδείξει πρωτότυπα και καινοτόμα προγράμματα και εκστρατείες εταιρικής ή προϊοντικής επικοινωνίας, συμπεριλαμβανομένων και των επικοινωνιακών ενεργειών που υλοποιούνται στα ηλεκτρονικά μέσα και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Θα βραβευθούν οι ενέργειες που παρουσιάζουν μετρήσιμα αποτελέσματα, και συνέβαλαν στην ενίσχυση της φήμης του οργανισμού. Ενδεικτικά, τα projects αφορούν σε καμπάνιες σε Τηλεόραση/Ραδιόφωνο, Social Media, Τύπο, Ιntegrated Marketing / Communications.Σε αυτήν την κατηγορία μπορούν να συμμετέχουν και διαφημιστικές εταιρίες, PR agencies, digital agencies κτλ.

1.4 Ψηφιακός Μετασχηματισμός & Χρήση Νέων Τεχνολογιών
Αυτό το βραβείο έχει στόχο να αναδείξει καινοτόμες ψηφιακές υπηρεσίες, λύσεις και τεχνολογικά πρότυπα τα οποία σχεδιάστηκαν, αναπτύχθηκαν, εφαρμόστηκαν και προσαρμόστηκαν από εταιρείες οι οποίες επιχείρησαν και κατάφεραν να μετασχηματίσουν τον τρόπο εσωτερικής οργάνωσης και λειτουργίας τους, αλλά και τον τρόπο επαφής τους με το πελατειακό τους κοινό και τους εξωτερικούς τους συνεργάτες. Θα βραβευθούν οι λύσεις που παρουσιάζουν μετρήσιμα αποτελέσματα, και συνέβαλαν στην ενίσχυση της παραγωγικότητας του οργανισμού. Σε αυτήν την κατηγορία μπορούν να συμμετέχουν και εταιρείες Τεχνολογίας, Πληροφορικής, Ψηφιακής Υγείας, Έρευνας και Τεχνολογίας

Ενότητα 2. Επιχειρήσεις Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού

2.1 Ανάπτυξη
Τα βραβεία της κατηγορίας αυτής απευθύνονται σε επιχειρήσεις που έχουν επενδύσει σημαντικά στην ανάπτυξη νέων προϊόντων και λύσεων στον ιατροτεχνολογικό τομέα. Αποτελούν μια αναγνώριση της προσπάθειας αυτών των επιχειρήσεων και της προστιθέμενης αξίας του παραγωγικού τους έργου για την οικονομία και την ανάπτυξη. Επιβραβεύουν τις επιχειρήσεις, οι οποίες παρά την κρίση τολμούν και συνεχίζουν να επενδύουν στην επέκταση της παραγωγικής τους δυναμικότητας, στην εξωστρέφεια, στη διατήρηση και ενίσχυση του ανθρωπίνου δυναμικού τους, στην έρευνα και ανάπτυξη (R&D) και στην προώθηση στην αγορά καινοτόμων προϊόντων.

2.2 Κοινωνική Ευαισθησία, Περιβάλλον & Διακυβέρνηση (ESG)
Το βραβείο αυτό αποτελεί μια αναγνώριση της κοινωνικής και περιβαλλοντικής ευαισθησίας των επιχειρήσεων που συνεισφέρουν εμπράκτως στην ελληνική κοινωνία και το περιβάλλον, ενώ ταυτόχρονα έχουν ξεκινήσει την υλοποίηση αποτελεσματικής διακυβέρνησης. Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν για όλες τις δράσεις συνολικά είτε μεμονωμένα ανάλογα με το στόχο κάθε δράσης (κοινωνία, περιβάλλον, διακυβέρνηση).

2.3 Επικοινωνία
Αυτό το βραβείο έχει στόχο να αναδείξει πρωτότυπα και καινοτόμα προγράμματα και δράσεις/εκστρατείες εταιρικής ή προϊοντικής επικοινωνίας, συμπεριλαμβανομένων και των επικοινωνιακών ενεργειών που υλοποιούνται στα ηλεκτρονικά μέσα και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Θα βραβευθούν οι ενέργειες που παρουσιάζουν μετρήσιμα αποτελέσματα και συνέβαλαν στην ενίσχυση της φήμης του οργανισμού. Σε αυτήν την κατηγορία μπορούν να συμμετέχουν και διαφημιστικές εταιρίες, PR agencies, digital agencies κτλ.

2.4 Ψηφιακή Καινοτομία & Χρήση Νέων Τεχνολογιών
Αυτή η κατηγορία έχει στόχο να αναδείξει τις τεχνολογικές και ψηφιακές εξελίξεις και καινοτομίες που ενσωματώνονται συνοδευτικά στην κατηγορία των ιατροτεχνολογικών προϊόντων ή αποτελούν οι ίδιες προϊόντα αυτής της κατηγορίας και προσφέρουν νέες υπηρεσίες διάγνωσης, θεραπείας, συμμόρφωσης των ασθενών ή/ και αποκατάστασης τους. Σε αυτήν την κατηγορία μπορούν να συμμετέχουν και εταιρείες Τεχνολογίας, Πληροφορικής, Ψηφιακής Υγείας, Έρευνας και Τεχνολογίας

Ενότητα 3. Νοσοκομεία, Ιδιωτικές Κλινικές & Διαγνωστικά Κέντρα

3.1 Ανάπτυξη
Τα βραβεία της ενότητας αυτής απευθύνονται σε Νοσοκομεία, Κλινικές και Διαγνωστικά Κέντρα που έχουν επενδύσει σημαντικά στην ανάπτυξη και προώθηση των υπηρεσιών φροντίδας, στην ασφάλεια και στην ποιότητα των παρεχόμενων από αυτά υπηρεσιών και στη βελτίωση των συνθηκών νοσηλείας και φροντίδας των ασθενών.

3.1.1 Εξαιρετική Επιχειρηματική Επίδοση
3.1.2 Επενδυτική Δραστηριότητα / Στρατηγική Συνεργασία
3.1.3 Συμβολή στην Απασχόληση
3.1.4 Υπηρεσίες Ιατρικού Τουρισμού
3.1.5 Ψηφιακός Μετασχηματισμός

3.2 Καινοτομία / Πρωτοπορία
Τα βραβεία αυτής της ενότητας απευθύνονται σε Νοσοκομεία, Κλινικές και Διαγνωστικά Κέντρα που επενδύουν στην καινοτομία, δίνοντας στους ασθενείς πρόσβαση σε ιατρικές υπηρεσίες και διαγνωστικές εξετάσεις αιχμής, επενδύοντας και βελτιώνοντας με εντυπωσιακό τρόπο τα αποτελέσματα στην πρόληψη, τη διάγνωση και τη θεραπεία ασθενειών.

3.2.1 Καινοτόμος Εξοπλισμός ή Ιατρική Υπηρεσία
3.2.2 Καινοτόμος Μονάδα ή Τμήμα Νοσοκομείου/Κλινικής ή Διαγνωστικού Κέντρου
3.2.3 Πρωτοπορία στην Επείγουσα Ιατρική
3.2.4 Πρωτοπορία στην Μαιευτική – Γυναικολογία – Τεχνητή Γονιμοποίηση
3.2.5 Πρωτοπορία στην Χειρουργική Αντιμετώπιση Παθήσεων

3.3 Κοινωνική / Περιβαλλοντική Ευαισθησία & Διακυβέρνηση (ESG)
Τα βραβεία αυτά αποτελούν μια αναγνώριση της κοινωνικής ευαισθησίας Νοσοκομείων, Κλινικών και Διαγνωστικών Κέντρων που συνεισφέρουν εμπράκτως στην ελληνική κοινωνία και στη βελτίωση της υγείας του πληθυσμού με έντονο το στοιχείο της κοινωνικής και περιβαλλοντικής ευαισθησίας. Στην κατηγορία αυτή βραβεύονται επίσης, οι οργανισμοί που υλοποιούν δράσεις, οι οποίες διευκολύνουν την πρόσβαση σε υπηρεσίες προληπτικής ιατρικής και έγκαιρης διάγνωσης.

3.3.1 Κοινωνία

3.3.2 Δράσεις Πρόληψης/Έγκαιρης Διάγνωσης
Μπορεί να υλοποιείται και σε συνεργασία με άλλους συλλόγους ή φορείς.

3.3.3 Σχεδιασμός / Υλοποίηση Δράσεων Προστασίας του Περιβάλλοντος

3.4 Ποιότητα Υπηρεσιών & Φροντίδας Ασθενών
Το βραβείο αυτό αποτελεί αναγνώριση Νοσοκομείων, Κλινικών και Διαγνωστικών Κέντρων τα οποία διακρίνονται για την υψηλή ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας προς τους ασθενείς τους. Ο μέσος χρόνος αναμονής του ασθενούς για ραντεβού, εξετάσεις, εγχειρήσεις, η προστασία του από ενδονοσοκομειακές λοιμώξεις, η διαθεσιμότητα ιατρικού, νοσηλευτικού και παραϊατρικού προσωπικού, ο εκσυγχρονισμός των υποδομών και του ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού, η ποιότητα σίτισης, η φιλικότητα του προσωπικού, οι ξενοδοχειακές υποδομές, η μέτρηση της ποιότητας, η μείωση σφαλμάτων και λαθών, η αξιοποίηση σύγχρονων τεχνολογιών και μεθόδων για την εξυπηρέτηση των ασθενών είναι μερικές από τις πολλές παραμέτρους που συνθέτουν την ποιότητα της φροντίδας των ασθενών.

3.5 Επικοινωνία
Αυτό το βραβείο έχει στόχο να αναδείξει πρωτότυπα και καινοτόμα προγράμματα και εκστρατείες επικοινωνίας και ευαισθητοποίησης του κοινού, συμπεριλαμβανομένων και των δράσεων επικοινωνίας που υλοποιούνται στα ηλεκτρονικά μέσα και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Θα βραβευθούν οι ενέργειες που παρουσιάζουν μετρήσιμα αποτελέσματα και συνέβαλαν στην ενίσχυση της φήμης του οργανισμού.

3.6 Υπηρεσίες Ψηφιακής Υγείας & Ιατρικής Πληροφορικής
Αυτό το βραβείο έχει στόχο να αναδείξει ψηφιακά συστήματα, λύσεις, εργαλεία, εφαρμογές, υπηρεσίες καθώς και έργα (digital projects) που χρησιμοποιούνται ήδη από Νοσοκομεία, Κλινικές και Διαγνωστικά Κέντρα, ή απευθύνονται αυτά ως νέα προϊόντα, βελτιώνοντας τη λειτουργία, την εξυπηρέτηση, τις υπηρεσίες, αλλά και τη σχέση με τον ασθενή και τον πολίτη.

3.6.1 Πληροφοριακό Σύστημα Νοσοκομείων (HIS)
3.6.2 Σύστημα Κλινικής Διαχείρισης (CIS)
3.6.3 Σύστημα Διαχείρισης Νοσηλείας (NIS)
3.6.4 Σύστημα Διαχείρισης Εργαστηρίων (LMS/LIS)
3.6.5 Σύστημα Ιατρονοσηλευτικού Φακέλου Υγείας (EMR/EHR)
3.6.6 Σύστημα Ευφυούς Επιχειρηματικότητας και Υποστήριξης Αποφάσεων (BI/DSS)
3.6.7 Σύστημα Έξυπνης Ταυτοποίησης Ασθενούς (Smart Patient Identification)
3.6.8 Σύστημα Έξυπνης Φροντίδας (Smart Healthcare)
3.6.9 Σύστημα Μηχανικής Εκμάθησης (ML) και Τεχνητής Νοημοσύνης (AI)
3.6.10 Σύστημα Διαχείρισης Εντατικής Θεραπείας (Digital ICU Management)
3.6.11 Σύστημα Μέτρησης Ικανοποίησης Ασθενών (PSS)
3.6.12 Σύστημα Εφαρμογής Κλινικών Πρωτοκόλλων (CP)
3.6.13 Σύστημα Επιδημιολογικής Επιτήρησης (IBS/EBS)
3.6.14 Σύστημα Ηλεκτρονικών Ραντεβού (ePB) και Εξυπηρέτησης Ασθενών (PM)

Σε αυτήν την ενότητα μπορούν να συμμετέχουν και εταιρείες Πληροφορικής και Τεχνολογίας.

3.7 Αποτελεσματική Διοίκηση Κλινικής Νοσοκομείου
Το βραβείο αυτό απευθύνεται σε Κλινικές που λειτουργούν εύρυθμα και αποτελεσματικά με συνεχώς βελτιούμενες επιδόσεις συνδυάζοντας την αυξημένη παραγωγικότητα διατηρώντας ή και μειώνοντας το λειτουργικό τους κόστος. Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται και μονάδες που εφάρμοσαν διαδικασίες και πέτυχαν τη σημαντική βελτίωση δεικτών απόδοσης φροντίδας, ασφάλειας ασθενών και εργαζομένων, χρόνων διοικητικής διεκπεραίωσης, χρόνων εξυπηρέτησης ασθενών κτλ.

Ενότητα 4. Κέντρα Υγείας και Μονάδες ΠΦΥ

4.1 Ποιότητα Παρεχόμενων Υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας
Το βραβείο αυτό απευθύνεται σε Κέντρα Υγείας και Μονάδες ΠΦΥ και αφορά, μεταξύ άλλων, την πρόληψη και προαγωγή της υγείας στον τοπικό πληθυσμό, τη συστηματική εφαρμογή προγραμμάτων (εμβολιασμού και επαγρύπνησης), τη διαχείριση χρόνιων ασθενών και χρόνιων παθήσεων, τη συστηματική συμπλήρωση του ΑΗΦΥ, τη συστηματική αναφορά στον ΕΟΔΥ, τη μείωση του κόστους φαρμακευτικής θεραπείας και τη συμμετοχή σε Εκπαιδευτικά και Ερευνητικά Προγράμματα.

4.2 Ψηφιακές Υπηρεσίες
Το βραβείο αυτό αφορά σε ψηφιακές υπηρεσίες που ενσωματώνουν τα Κέντρα Υγείας και οι Μονάδες ΠΦΥ, με σκοπό την καλύτερη φροντίδα και εξυπηρέτηση των πολιτών, καθώς και στην ανάπτυξη ψηφιακών υποδομών και διασυνδέσεων που διασφαλίζουν τη συστηματική καταγραφή της φροντίδας του πληθυσμού ευθύνης τους.

Ενότητα 5. Ερευνητικό Έργο σε Πανεπιστήμια / Εκπαιδευτικά Ιδρύματα / Ερευνητικά Κέντρα / Νοσοκομεία & Ιατρικές Επιστημονικές Εταιρείες

Το βραβείο αυτό αναγνωρίζει το πρωτοποριακό και καινοτόμο ερευνητικό έργο προς όφελος των ασθενών και του κοινωνικού συνόλου, το οποίο πραγματοποιείται στο πλαίσιο Πανεπιστημίων, εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, ερευνητικών κέντρων. Επιπλέον απευθύνεται σε Ιατρικές Επιστημονικές Εταιρείες οι οποίες προσφέρουν σημαντικές υπηρεσίες εκπαίδευσης και ενημέρωσης προς τα μέλη τους, συμβάλλοντας έτσι στη συνεχιζόμενη ανάπτυξη των γνώσεων και δεξιοτήτων των ιατρών, καθώς και στην ενημέρωση του κοινού.

5.1 Ερευνητικά Κέντρα
5.2 Νοσοκομεία
5.3 Ιατρικές Επιστημονικές Εταιρείες

Ενότητα 6. Υπηρεσίες Ψηφιακής Υγείας Κατ’ Οίκον ή Απομακρυσμένης Φροντίδας (Τηλεφροντίδας)

Αυτή η ενότητα έχει στόχο να αναδείξει το σημαντικό ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει η τεχνολογία των ψηφιακών υπηρεσιών υγείας για την παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών φροντίδας υγείας και τη συνέχεια στην παρακολούθησή τους. Αφορά καινοτόμες πρακτικές ψηφιακής υγείας για την ολοκληρωμένη φροντίδα των χρόνιων ασθενών, τη μείωση του κόστους φροντίδας, τη μείωση της ταλαιπωρίας ιατρών και ασθενών και την ενίσχυση της συνεχούς επαφής τους.

6.1 Τηλεϊατρική / Τηλεφροντίδα / Τηλεψυχιατρική / Τηλεσυμβουλευτική
6.2 Κατ’ Οίκον Φροντίδα
6.3 Συμμόρφωση με τη Θεραπεία και τη Φαρμακευτική Αγωγή
6.4 Wearable συσκευές ή/και Patches
6.5 Σύστημα Απομακρυσμένης Διάγνωσης
6.6 Mobile Apps για την Υγεία

Συμμετοχή μπορούν να δηλώσουν: εταιρείες τεχνολογίας, Πληροφορικής, Τηλεπικοινωνιών, φαρμακευτικές εταιρείες, εταιρείες ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού, ιδιωτικές κλινικές, νοσοκομεία, κέντρα υγείας, ιατρικοί σύλλογοι, ιατρικές επιστημονικές εταιρείες, πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα, καθώς και δημόσιοι οργανισμοί και φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης.

Ενότητα 7. Δράσεις, Ψηφιακά Μέσα & Υπηρεσίες για την αντιμετώπιση της COVID-19

Σε αυτή την κατηγορία θα αναγνωριστούν οι προσπάθειες και οι δράσεις των επιχειρήσεων, οργανισμών και φορέων κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19. Μπορούν να υποβάλουν υποψηφιότητα όσες εταιρίες/οργανισμοί/φορείς διενεργούν προγράμματα, τα οποία σχετίζονται με τη διαχείριση της πανδημίας.

7.1 Surveillance
7.2 Preparation and Emergency Response
7.3 Disease Management / Population Health Management
7.4 Mobile App σχετικά με την CoVID-19
7.5 Ενδυνάμωση Επαγγελματιών Υγείας και Πολιτών για την εφαρμογή μέτρων
7.6 Δράσεις Υποστήριξης σε ευάλωτες ομάδες
7.7 Ασφάλεια, Υποστήριξη και ενημέρωση των εργαζομένων

Ενότητα 8. Σύλλογοι Ασθενών

Αυτή η κατηγορία βραβείων έχει ως στόχο να επιβραβεύσει την προσπάθεια και τη δράση των Συλλόγων Ασθενών, αλλά και να τους παρακινήσει ώστε να εντείνουν τις δραστηριότητες τους, βελτιώνοντας σημαντικά την ενημέρωση των ασθενών σχετικά με τα δικαιώματα τους, την πρόσβαση τους στις κατάλληλες παροχές υγείας, την εκπαίδευση τους σχετικά με την καλύτερη δυνατή διαχείριση της πάθησης τους. Απευθύνεται σε όλους τους Συλλόγους Ασθενών που με τις δράσεις τους υποστηρίζουν, εκπαιδεύουν, ενημερώνουν και ευαισθητοποιούν τα μέλη τους παράγοντας σημαντικό κοινωνικό έργο.

8.1 Δράσεις υποστήριξης / εκπαίδευσης μελών
8.2 Δράσεις με στόχο την ενημέρωση/ευαισθητοποίηση/ πρόληψη (μπορεί να υλοποιούνται και σε συνεργασία με τους επιχειρήσεις, συλλόγους ή φορείς)

Ενότητα 9. Προσφορά στην Υγεία από ΜΚΟ

Το βραβείο αυτό αποτελεί αναγνώριση και επιβράβευση των ΜΚΟ που παράγουν σημαντικό κοινωνικό έργο μέσω τους δράσης τους για τη βελτίωση τους Υγείας των ευπαθών κοινωνικών ομάδων και επενδύουν καθημερινά με τους πράξεις τους στην υποστήριξη του στόχου «Καλή Υγεία & Ευημερία».

Ενότητα 10. Εθνική / Περιφερειακή Πρωτοβουλία για την Υγεία

Το βραβείο αυτό αναγνωρίζει τις ολοκληρωμένες στρατηγικές και εθνικές πρωτοβουλίες για την αναβάθμιση των προσφερόμενων υπηρεσιών υγείας, για την πρόληψη ασθενειών, την προστασία των πολιτών, την ανάπτυξη εξειδικευμένου προσωπικού. Το βραβείο αυτό μπορεί να αφορά κυβερνητικές πρωτοβουλίες, αλλά και δράσεις εθνικής εμβέλειας δημόσιων φορέων, οργανισμών, συλλόγων, επιστημονικών εταιρειών κλπ.

Ενότητα 11. Προσφορά στην Υγεία από Επιχειρήσεις & Οργανισμούς εκτός κλάδου

Το βραβείο αυτό αποτελεί αναγνώριση και επιβράβευση των επιχειρήσεων/οργανισμών που δραστηριοποιούνται σε κλάδους εκτός της υγείας και έχουν υλοποιήσει, στο πλαίσιο της κοινωνικής ευαισθησίας τους, πρωτοβουλίες στον Τομέα της Υγείας με σημαντικό αντίκτυπο.

Ενότητα 12. MISCELLANEOUS

Σε αυτήν την ενότητα υποβάλλονται υποψηφιότητες, οι οποίες δεν μπορούν να ενταχθούν σε καμία από τις ήδη υπάρχουσες κατηγορίες των βραβείων. Οι υποψηφιότητες που υποβάλλονται σε αυτή την κατηγορία ελέγχονται από την Κριτική Επιτροπή και ο Πρόεδρος αποφασίζει αν θα ταξινομηθούν σε υπάρχουσες (εννοιολογικά κοντινές κατηγορίες) ή θα δημιουργηθούν νέες κατηγορίες όπου και θα ενταχθούν. Η δημιουργία μια νέας τέτοιας κατηγορίας, καθώς και τα κριτήρια αξιολόγησής της, είναι εξ’ ολοκλήρου υπό την εποπτεία της Κριτικής Επιτροπής. Η εταιρεία που υποβάλλει την υποψηφιότητα στην ενότητα “Miscellaneous” δεν έχει το δικαίωμα επιλογής δημιουργίας νέας κατηγορίας ή ένταξης της υποψηφιότητάς της στις ήδη υπάρχουσες – Αυτό το αναλαμβάνει η Κριτική Επιτροπή και την τελική απόφαση την επικυρώνει ο Πρόεδρός της.

Κορυφαία Βραβεία / Grand Awards / Platinum

Κορυφαία Βραβεία

  • Kορυφαία Φαρμακευτική εταιρεία
  • Κορυφαία Κλινική Νοσοκομείου
  • Κορυφαίο Νοσοκομείο
  • Κορυφαία Πανεπιστήμιο – Ερευνητικό Κέντρο– Ίδρυμα
  • Κορυφαία Εταιρεία Digital Health

Ο τίτλος απονέμεται, άνευ υποψηφιότητας με βάση τη συνολική αξιολόγηση όλων των επιμέρους υποψηφιοτήτων κάθε συμμετέχουσας εταιρείας στους αντίστοιχους σχετικούς πυλώνες. Πιο συγκεκριμένα: το Platinum βραβείο λαμβάνει 10 πόντους, Gold βραβείο λαμβάνει 7 πόντους, το Silver βραβείο 3 πόντους και το Bronze βραβείο 1 πόντο

Platinum Awards
Απονέμεται στην υποψηφιότητα η οποία συγκέντρωσε τον υψηλότερο μέσο όρο βαθμολογίας από την Κριτική Επιτροπή, ανάμεσα στο σύνολο των νικητών ανά ενότητα.

Gold – Silver – Bronze Βραβεία
Από τη βαθμολογία της Κριτικής Επιτροπής αναδεικνύονται Gold, Silver ή/και Bronze βραβεία. Είναι πιθανό να δοθούν περισσότερα από τρία βραβεία σε κατηγορία βράβευσης, όπου υπάρχουν ισοβαθμίες μεταξύ υποψηφιοτήτων, ή λιγότερα από τρία βραβεία σε κατηγορία βράβευσης, όπου οι υποψηφιότητες δεν συγκεντρώνουν την απαιτούμενη βαθμολογία.

Gold (Χρυσό):
Η μια υποψηφιότητα που συγκεντρώνει την υψηλότερη βαθμολογία της κατηγορίας και βρίσκεται πάνω από το γενικό μέσο όρο. Εφόσον υπάρξει ισοβαθμία, δύνανται να δοθούν ισάριθμα Gold.

Silver (Αργυρό):
Η/Οι υποψηφιότητα/ ες που συγκεντρώνουν τις αμέσως επόμενες βαθμολογίες ανά κατηγορία)

Bronze (Χάλκινο):
Η/Οι υποψηφιότητα/ες που συγκεντρώνουν βαθμολογία πάνω από το όριο βράβευσης όπως αυτός ορίζεται από το μέσο όρο του συνόλου των βαθμολογιών). Για να δοθεί η τριπλή κατηγοριοποίηση Gold, Silver, Bronze θα πρέπει να υπάρχουν τουλάχιστον τέσσερις (4) υποψηφιότητες στην ίδια κατηγορία. Σε περίπτωση που αυτό δεν συμβεί, τότε η συγκεκριμένη κατηγορία ενοποιείται/ συγχωνεύεται με άλλη μέσα στην ίδια ενότητα.