Κατηγορίες & βραβεία

Aναλυτικά οι κατηγορίες υποψηφιοτήτων στα βραβεία

1. Φαρμακευτικές Επιχειρήσεις

1.1. Ανάπτυξη
Τα βραβεία της κατηγορίας αυτής απευθύνονται σε επιχειρήσεις που έχουν επενδύσει σημαντικά στην ανάπτυξη και αποτελούν μια αναγνώριση της προσπάθειας τους και της προστιθέμενης αξίας για την οικονομία. Επιβραβεύουν τις επιχειρήσεις, οι οποίες επενδύουν στην επέκταση της παραγωγικής τους δυναμικότητας, στην εξωστρέφεια, στην αναζήτηση καινοτόμων και αποτελεσματικών τρόπων διοίκησης του ανθρωπίνου δυναμικού τους, στο R&D, στο λανσάρισμα προϊόντων και στην επέκταση τους μέσω διεθνών και τοπικών συνεργασιών.

1.1.1 Εξαιρετική Επιχειρηματική Επίδοση (θα εξεταστεί βάσει περιβάλλοντος / πλαισίου όπου λειτουργεί η κάθε επιχείρηση)
1.1.2 Επενδυτική Δραστηριότητα (επέκταση παραγωγικών δυνατοτήτων/εξαγορά κλπ)
1.1.3 Εξωστρέφεια (εξαγωγές)
1.1.4 Συμβολή στην απασχόληση
1.1.5 Στρατηγική συνεργασία για την διεθνοποίηση, την έρευνα, τα καινοτόμα προϊόντα ή υπηρεσίες κ.λ.π.
1.1.6 Καινοτομία και νέες Τεχνολογίες

1.2. Κοινωνική Ευαισθησία
Το βραβείο αυτό αποτελεί μια αναγνώριση της κοινωνικής ευαισθησίας των επιχειρήσεων που συνεισφέρουν εμπράκτως στην ελληνική κοινωνία, υποστηρίζοντας ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, κατοίκους απομακρυσμένων περιοχών και συνδράμουν το έργο κοινωφελών οργανισμών και εθελοντικών ομάδων.

1.3. Επικοινωνία
Αυτό το βραβείο έχει στόχο να αναδείξει πρωτότυπα και καινοτόμα προγράμματα και εκστρατείες εταιρικής ή προϊοντικής επικοινωνίας, συμπεριλαμβανομένων και των επικοινωνιακών ενεργειών που υλοποιούνται στα ηλεκτρονικά μέσα και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Θα βραβευθούν οι ενέργειες που παρουσιάζουν μετρήσιμα αποτελέσματα, και συνέβαλαν στην ενίσχυση της φήμης του οργανισμού.

1.3.1 Τηλεόραση
1.3.2 Social Media
1.3.3 Τύπος
1.3.4 Ραδιόφωνο
1.3.5 Ιntegrated marketing communications (IMC)

* σε αυτήν την κατηγορία μπορούν να συμμετέχουν και διαφημιστικές εταιρίες, PR agencies, digital agencies κτλ

2. Επιχειρήσεις Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού

2.1. Ανάπτυξη
Τα βραβεία της κατηγορίας αυτής απευθύνονται σε επιχειρήσεις που έχουν επενδύσει σημαντικά στην ανάπτυξη και αποτελούν μια αναγνώριση της προσπάθειας τους και της προστιθέμενης αξίας για την οικονομία. Επιβραβεύουν τις επιχειρήσεις, οι οποίες παρά την κρίση τολμούν και συνεχίζουν να επενδύουν στην επέκταση της παραγωγικής τους δυναμικότητας, στην εξωστρέφεια, στην διατήρηση και ενίσχυση του ανθρωπίνου δυναμικού τους, στην Ε&Α και στο λανσάρισμα επιτυχημένων προϊόντων.

2.2. Κοινωνική Ευαισθησία
Το βραβείο αυτό αποτελεί μια αναγνώριση της κοινωνικής ευαισθησίας των επιχειρήσεων που συνεισφέρουν εμπράκτως στην ελληνική κοινωνία, υποστηρίζοντας ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, κατοίκους απομακρυσμένων περιοχών και συνδράμουν το έργο κοινωφελών οργανισμών και εθελοντικών ομάδων.

2.3. Επικοινωνία
Αυτό το βραβείο έχει στόχο να αναδείξει πρωτότυπα και καινοτόμα προγράμματα και εκστρατείες εταιρικής ή προϊοντικής επικοινωνίας, συμπεριλαμβανομένων και των επικοινωνιακών ενεργειών που υλοποιούνται στα ηλεκτρονικά μέσα και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Θα βραβευθούν οι ενέργειες που παρουσιάζουν μετρήσιμα αποτελέσματα, και συνέβαλαν στην ενίσχυση της φήμης του οργανισμού

* σε αυτήν την κατηγορία μπορούν να συμμετέχουν και διαφημιστικές εταιρίες, PR agencies, digital agencies κτλ

3. Νοσοκομεία – Ιδιωτικές Κλινικές – Διαγνωστικά Κέντρα

3.1. Ανάπτυξη
Τα βραβεία της κατηγορίας αυτής απευθύνονται στα Νοσοκομεία / Ιδιωτικές Κλινικές / Διαγνωστικά Κέντρα που έχουν επενδύσει σημαντικά στην ανάπτυξη.

3.1.1 Εξαιρετική Επιχειρηματική Επίδοση
3.1.2 Επενδυτική Δραστηριότητα
3.1.3 Συμβολή στην απασχόληση
3.1.4 Υπηρεσίες Ιατρικού Τουρισμού
3.1.5 Στρατηγική συνεργασία για την διεθνοποίηση, την έρευνα, τα καινοτόμα προϊόντα ή ιατρικές υπηρεσίες κλπ.

3.2. Καινοτομία / Πρωτοπορία
Τα βραβεία αυτής της κατηγορίας απευθύνονται σε Νοσοκομεία / Κλινικές / Διαγνωστικά Κέντρα που επενδύουν στην καινοτομία, δίνοντας στους ασθενείς πρόσβαση σε ιατρικές υπηρεσίες αιχμής και υπερσύγχρονα μηχανήματα, βελτιώνοντας με εντυπωσιακό τρόπο τα αποτελέσματα στην πρόληψη, διάγνωση ή θεραπεία ασθενειών

3.2.1 Καινοτόμος εξοπλισμός ή ιατρική υπηρεσία
3.2.2 Καινοτόμος μονάδα ή τμήμα νοσοκομείου / ιδιωτικής κλινικής ή διαγνωστικού κέντρο
3.2.3 Πρωτοπορία στην Επείγουσα Ιατρική
3.2.4 Πρωτοπορία στην Μαιευτική – Γυναικολογία – Τεχνητή Γονιμοποίηση
3.2.5 Πρωτοπορία στην Χειρουργική Αντιμετώπιση Παθήσεων

3. 3. Κοινωνική Ευαισθησία
Τα βραβεία αυτά αποτελούν μια αναγνώριση της κοινωνικής ευαισθησίας των Νοσοκομείων / Ιδιωτικών Κλινικών / Διαγνωστικών Κέντρων που συνεισφέρουν εμπράκτως στην ελληνική κοινωνία. Στην κατηγορία αυτή βραβεύονται επίσης, οι οργανισμοί που υλοποιούν δράσεις, οι οποίες διευκολύνουν την πρόσβαση σε υπηρεσίες προληπτικής ιατρικής και έγκαιρης διάγνωσης.

3.3.1 Κοινωνία
3.3.2 Δράσεις Πρόληψης / Έγκαιρης Διάγνωσης (μπορεί να υλοποιείται και σε συνεργασία με άλλους συλλόγους ή φορείς)

3.4 Περιβαλλοντική ευαισθησία
Αυτό το βραβείο έχει στόχο να αναδείξει το Νοσοκομείο ή την Ιδιωτική Κλινική που επενδύει στο σχεδιασμό, την υλοποίηση και την παρακολούθηση δράσεων προκειμένου να ελαχιστοποιήσει τις δυνητικές επιπτώσεις των δραστηριοτήτων του στο περιβάλλον.

3.5 Ποιότητα Υπηρεσιών
Το βραβείο αυτό αποτελεί αναγνώριση των Νοσοκομείων/ Ιδιωτικών Κλινικών / Διαγνωστικών Κέντρων τα οποία διακρίνονται για την υψηλή ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας προς τον ασθενή. Ο μέσος χρόνος αναμονής του ασθενούς για ραντεβού, εξετάσεις, εγχειρήσεις, ο μέσος χρόνος εξυπηρέτησης του εντός της μονάδας, η ασφάλεια του ασθενούς από ενδονοσοκομειακές λοιμώξεις, η διαθεσιμότητα των ιατρών, νοσηλευτών χειριστών εξοπλισμού, ο εκσυγχρονισμός των υποδομών και του ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού, η ποιότητα της παρεχόμενης διατροφής, το περιβάλλον και η καθαριότητα των εγκαταστάσεων, οι διαδικασίες που έχουν θεσπιστεί για τη μέτρηση της ποιότητας των υπηρεσιών, οι σχετικές πιστοποιήσεις, η αξιοποίηση σύγχρονων τεχνολογιών και μεθόδων για την εξυπηρέτηση των ασθενών είναι μερικές από τις παραμέτρους που συνθέτουν την ποιότητα υπηρεσιών.

3.6 Επικοινωνία
Αυτό το βραβείο έχει στόχο να αναδείξει πρωτότυπα και καινοτόμα προγράμματα και εκστρατείες εταιρικής επικοινωνίας, συμπεριλαμβανομένων και των επικοινωνιακών ενεργειών που υλοποιούνται στα ηλεκτρονικά μέσα και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Θα βραβευθούν οι ενέργειες που παρουσιάζουν μετρήσιμα αποτελέσματα, και συνέβαλαν στην ενίσχυση της φήμης του οργανισμού

3.7 Αποτελεσματική Διοίκηση Κλινικής Δημόσιου Νοσοκομείου
Το βραβείο αυτό απευθύνεται σε Κλινικές δημόσιων νοσοκομείων που λειτουργούν με εύρυθμο και αποτελεσματικό τρόπο και καταφέρνουν αντιμετωπίζοντας μεγάλο όγκο περιστατικών να σημειώνουν συνεχώς βελτιούμενες επιδόσεις σε ότι αφορά τη μείωση του μέσου χρόνου νοσηλείας, αναμονής των ασθενών για χειρουργεία, εξετάσεις κλπ με συνεπακόλουθη μείωση λειτουργικού κόστους, τον περιορισμό των επιπλοκών και των περιστατικών που αφορούν ενδονοσοκομειακές λοιμώξεις και ατυχήματα, την αύξηση του μέσου όρου των εξυπηρετούμενων περιστατικών ή διενεργούμενων εγχειρήσεων, τον περιορισμό της μη διαθεσιμότητας κρίσιμου εξοπλισμού κλπ.

4. Κέντρα Υγείας

4.1 Ποιότητα Παρεχόμενων Υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας

4.1.1 Αντιμετώπιση Έκτακτων Περιστατικών
4.1.2 Παρακολούθηση ασθενών με χρόνιες παθήσεις
4.1.3 Δράσεις Εμβολιασμού
4.1.4 Δράσεις πρόληψης και ευαισθητοποίησης κοινού
4.1.5 Συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα

5. Ιατρικές Επιστημονικές Εταιρείες

Τα βραβεία αυτά απευθύνονται στις Ιατρικές Επιστημονικές Εταιρίες της χώρας μας, οι οποίες προσφέρουν σημαντικές υπηρεσίες εκπαίδευσης και ενημέρωσης προς τα μέλη τους, συμβάλλοντας έτσι στη συνεχιζόμενη ανάπτυξη των γνώσεων και δεξιοτήτων των ιατρών, αλλά προσφέρουν ταυτόχρονα και σημαντικό κοινωνικό έργο συμμετέχοντας σε εκστρατείες ενημέρωσης-ευαισθητοποίησης του κοινού.

6. Ερευνητικό Έργο σε Πανεπιστήμια / Εκπαιδευτικά Ιδρύματα / Ερευνητικά Κέντρα / Νοσοκομεία

Το βραβείο αυτό αναγνωρίζει το πρωτοποριακό και καινοτόμο ερευνητικό έργο προς όφελος των ασθενών και του κοινωνικού συνόλου, το οποίο πραγματοποιείται στο πλαίσιο Πανεπιστημίων, εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, ερευνητικών κέντρων. Το βραβείο αφορά δημοσιευμένη ερευνητική εργασία με σημαντικό κοινωνικό αντίκτυπο.

6.1 Ερευνητικά Κέντρα
6.2 Νοσοκομεία

7. Σύλλογοι Ασθενών

Η κατηγορία βραβείων αυτή έχει ως στόχο να επιβραβεύσει την προσπάθεια και τη δράση των Συλλόγων Ασθενών, αλλά και να τους παρακινήσει ώστε να εντείνουν τις δραστηριότητες τους, βελτιώνοντας σημαντικά την ενημέρωση των ασθενών σχετικά με τα δικαιώματα τους, την πρόσβαση τους στις κατάλληλες παροχές υγείας, την εκπαίδευση τους σχετικά με την καλύτερη δυνατή διαχείριση της πάθησης τους. Απευθύνεται σε όλους τους Συλλόγους Ασθενών που με τις δράσεις τους υποστηρίζουν, εκπαιδεύουν, ενημερώνουν και ευαισθητοποιούν τα μέλη τους παράγοντας σημαντικό κοινωνικό έργο.

7.1 Δράσεις υποστήριξης / εκπαίδευσης μελών
7.2 Δράσεις με στόχο την ενημέρωση / ευαισθητοποίηση / πρόληψη (μπορεί να υλοποιούνται και σε συνεργασία με άλλες επιχειρήσεις, συλλόγους ή φορείς)

8. Προσφορά στην Υγεία από ΜΚΟ

Το βραβείο αυτό αποτελεί αναγνώριση και επιβράβευση των ΜΚΟ οι οποίες παράγουν σημαντικό κοινωνικό έργο μέσω της δράσης τους για τη βελτίωση της Υγείας των ευπαθών κοινωνικών ομάδων και επενδύουν καθημερινά με τις πράξεις τους στην υποστήριξη του στόχου «Καλή Υγεία & Ευημερία».

9. e-Health

Αυτή η κατηγορία βραβείων έχει στόχο να αναδείξει τον σημαντικό ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει η τεχνολογία και η βέλτιστη χρήση του τομέα πληροφορικής και επικοινωνιών για την παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών υγείας. Αφορά καινοτόμες πρακτικές e-health για την ολοκληρωμένη φροντίδα των ασθενών, ψηφιακές εφαρμογές προς όφελος των πολιτών, των ασθενών και των επαγγελματιών υγείας.

9.1 Ψηφιακές εφαρμογές για την ενημέρωση και ολοκληρωμένη φροντίδα ασθενών
9.2 Ψηφιακές εφαρμογές υποστήριξης του επαγγελματία Υγείας
9.3 Ψηφιακές εφαρμογές για τη διαχείριση / υποστήριξη μονάδων υγείας

Συμμετοχή μπορούν να δηλώσουν: φαρμακευτικές εταιρείες, εταιρείες ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού, ιδιωτικές κλινικές, νοσοκομεία, κέντρα υγείας, ιατρικοί Σύλλογοι, ιατρικές επιστημονικές εταιρείες, πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα καθώς και εταιρείες πληροφορικής, τηλεπικοινωνιών, συμβουλευτικές εταιρείες, δημόσιοι οργανισμοί και φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης.

10. Εθνική / Περιφερειακή Πρωτοβουλία για την Υγεία

Το βραβείο αυτό αναγνωρίζει τις ολοκληρωμένες στρατηγικές και εθνικές πρωτοβουλίες για την αναβάθμιση των προσφερόμενων υπηρεσιών υγείας, για την πρόληψη ασθενειών, την προστασία των πολιτών, την ανάπτυξη εξειδικευμένου προσωπικού. Το βραβείο αυτό μπορεί να αφορά κυβερνητικές πρωτοβουλίες αλλά και δράσεις εθνικής εμβέλειας δημόσιων φορέων, οργανισμών, συλλόγων, επιστημονικών εταιρειών κλπ.

11. Προσφορά στην Υγεία από Επιχειρήσεις & Οργανισμούς εκτός κλάδου

Το βραβείο αυτό αποτελεί αναγνώριση και επιβράβευση των επιχειρήσεων / οργανισμών που δραστηριοποιούνται σε κλάδους εκτός της υγείας και έχουν υλοποιήσει, στο πλαίσιο της κοινωνικής ευαισθησίας τους, πρωτοβουλίες στον Τομέα της Υγείας με σημαντικό αντίκτυπο.

12. Δράσεις για την αντιμετώπιση της Covid-19

Σε αυτή την κατηγορία θα αναγνωριστούν οι προσπάθειες και οι δράσεις των επιχειρήσεων, οργανισμών και φορέων κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19. Μπορούν να υποβάλουν υποψηφιότητα κατ’ εξαίρεση λόγω των συνθηκών όσες εταιρίες/ οργανισμοί / φορείς διενεργούν προγράμματα , τα οποία ξεκίνησαν από 15 Μαρτίου 2020 και είναι ακόμα ενεργά.

12.1 Τεχνολογία και Καινοτομία
12.2 Δράσεις Υποστήριξης σε ευάλωτες ομάδες
12.3 Ασφάλεια, Υποστήριξη και ενημέρωση των εργαζομένων

Διακρίσεις: Gold – Silver – Bronze Βραβεία


Από τη βαθμολογία της Κριτικής Επιτροπής αναδεικνύονται Gold, Silver ή/και Bronze βραβεία. Είναι πιθανό να δοθούν περισσότερα από τρία βραβεία σε κατηγορία βράβευσης, όπου υπάρχουν ισοβαθμίες μεταξύ υποψηφιοτήτων, ή λιγότερα από τρία βραβεία σε κατηγορία βράβευσης, όπου οι υποψηφιότητες δεν συγκεντρώνουν την απαιτούμενη βαθμολογία

Gold (Χρυσό):

Η μια υποψηφιότητα που συγκεντρώνει την υψηλότερη βαθμολογία της κατηγορίας και βρίσκεται πάνω από το γενικό μέσο όρο. Εφόσον υπάρξει ισοβαθμία, δύνανται να δοθούν ισάριθμα Gold.

Silver (Αργυρό):

Η/Οι υποψηφιότητα/ες που συγκεντρώνουν τις αμέσως επόμενες βαθμολογίες ανά κατηγορία.

Bronze (Χάλκινο):

Η/Οι υποψηφιότητα/ες που συγκεντρώνουν βαθμολογία πάνω από το όριο βράβευσης όπως αυτός ορίζεται από το μέσο όρο του συνόλου των βαθμολογιών. Για να δοθεί η τριπλή κατηγοριοποίηση Gold, Silver, Bronze θα πρέπει να υπάρχουν τουλάχιστον τέσσερις (4) υποψηφιότητες στην ίδια κατηγορία. Σε περίπτωση που αυτό δεν συμβεί, τότε η συγκεκριμένη κατηγορία ενοποιείται /συγχωνεύεται με άλλη μέσα στην ίδια ενότητα.

Μεγάλα Βραβεία:

Kορυφαία Φαρμακευτική Εταιρεία
Κορυφαία Κλινική Νοσοκομείου
Κορυφαίο Νοσοκομείο
Κορυφαίο Πανεπιστήμιο – Ερευνητικό Κέντρο – Ίδρυμα

Χορηγός

Ο Όμιλος Ευρωκλινικής δραστηριοποιείται στον τομέα παροχής υπηρεσιών υγείας, προσφέροντας τα μέγιστα στην ανάπτυξη της ιδιωτικής περίθαλψης στην Ελλάδα. Ο Όμιλος αποτελείται από την Ευρωκλινική Αθηνών, την Ευρωκλινική Παίδων και το Πολυιατρείο – Σημείο ΔΥΟ (Διάγνωση – Υγεία – Ομορφιά), λειτουργώντας με βάση τις αρχές του σεβασμού προς τον άνθρωπο και τη ζωή, την πρωτοπορία και την αξιοπιστία και διαδραματίζοντας σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση του πλαισίου υγείας στη χώρα.

Στρατηγική προτεραιότητά της Ευρωκλινικής αποτελεί η διασφάλιση και η παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών υγείας, μέσω της καινοτομίας και της συνεχούς ενίσχυσης του ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού και των υποδομών της, αποτελώντας ένα πλήρες Νοσοκομείο Πόλης στο κέντρο της Αθήνας.

Media Partner

Χορηγοί Επικοινωνίας

Διοργάνωση

Official Publication